ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญในการบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ  ครั้งที่ ๘ และได้พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์