ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

Biodiversity of Khon Kaen

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของจังหวัดขอนแก่น

(Biodiversity of Khon Kaen)