ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

Contact us

       

ที่อยู่

 ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 อ.เมือง จ. ขอนแก่น

 โทรศัพท์     043202879
 โทรสาร    043202879
 E-mail      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Applied Taxonomic research Center
 Department of Biology, Faculty of Science,
 Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen

 Tel.        (66)43202879
 Fax        (66)43202879
 E-mail     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

หรือ
 ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
 ตู้ปณ. 67 ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 40002

 Or
 Applied Taxonomic research Center
 P.O.box 67, P/O. KhonKaen University,
 Muang, Khon Kaen, Thailand 40002