ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

บุคลากร

 ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

Prof. Dr. La-orsri Sanoamuang        

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติและผลงาน

ศ.ดร.ประนอม  จันทรโณทัย

Prof.Dr.Pranom Chantaranothai    

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์

ความถนัด: อนุกรมวิธานของพืช
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติและผลงาน

 รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขา: ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด, แมลงน้ำ

ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 สาขา:เห็ดราวิทยา 

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขา: อนุกรมวิธานพืช

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขา: อนุกรมวิธานพืช

ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขา: ชีววิทยาแหล่งน้ำจืด ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน (แมลงน้ำ)

ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขา: ชีววิทยาน้ำจืด อนุกรมวิธาน

และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสัตว์

ผศ.ดร.   ชีวาพัฒน์   แซ่จึง 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ มหาคำ
   

 ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม