ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

สมาชิกแพลงก์ตอนแลบ

ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

สมาชิกแพลงก์ตอนแลบ

 ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.ดร.พุทธพรรณี บุญมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

 ผศ.ดร.ชีวาพัฒน์ แซ่จึง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Dr. Thrinh Dang Mua

ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม

ดร.ลลิดา เชาว์เรืองฤทธิ์ 
 ดร.สุพัตรา เตียงงา Ms. Sompong Siboualipha   นางสาวกมลวรรณ คุ้มพุฒ

 

     

ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

อ.ดร.นุกูล แสงพันธ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วข.สน.

     

อ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 อ.ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 เซียงฮุน เมียส
     
 
นางสาวรัชนีกร แรมรี นางสาวศันสนีย์ มะลิอ่อง  

 

 

ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

     
ปุ๋ยฮะ นางสาวปิยะพิมพ์ ชัยอาวุธ  นายณัฐพร ปลั่งกลาง