ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ข่าวบุคลากร


ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี  เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2560   จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมป์   โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  เวลา  09.00 น.  ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> อ่านเพิ่มเติม

 

 

 ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คะณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีวิทยาลัยนานาชาชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมวิชาการ พร้อมด้วย ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง นักวิจัยภายใต้ศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.สันติ วาทิรอยรัมย์ จากมาหวิทยาลันยพครพนม ได้นำเสนอผลงานในการประชุม The Workshop on Science and Technology Cooperation "Biodiversity: Global Awareness and Sustainability ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2650 >> อ่านเพิ่มเติม