ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ