ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9
: นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน: แนวทางและอนาคต
.
(The 9th National Conference on Algae and Plankton)
: Algae & Plankton Innovation: Future and Prospects
.
วันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร