ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ไรแดงสยาม (M. siamensis)