ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ประวัติและผลงาน

ชื่อ-นามสกุล: ละออศรี เสนาะเมือง (La-orsri Sanoamuang)
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา: วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Ph.D. (Zoology),

บทความและสิ่งตีพิมพ์:
ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Sanoamuang, L. 1993. The effect of temperature on morphology, life history, and growth rate of Filinia terminalis (Plate) and Filinia cf. pejleri Hutchinson in culture. Freshwater Biology 30: 257-267.

2. Sanoamuang, L. 1993. Comparative studies on scanning electron microscopy of trophi of the genus Filinia Bory De St. Vincent (Rotifera). Hydrobiologia 264: 115-128

3. Sanoamuang, L. & McKenzie, J. C. 1993. A simplified method for preparing rotifer trophi for scanning electron microscopy. Hydrobiologia 250: 91-95.

4. Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 1993. Trans-Tasman variation in Australasian Filinia populations.Hydrobiologia 255/256: 455-462.

5. Sanoamuang, L. & Stout, V. M. 1993. New records of rotifers from the South Island lakes, New Zealand. Hydrobiologia 255/256: 481-490.

6. Segers, H. & Sanoamuang, L. 1994. Two more new species of Lecane (Rotifera, Monogononta) from Thailand. Belgian Journal of Zoology 124: 39-46.

7. Sanoamuang, L., Segers, H. & Dumont, H. J. 1995. Additions to the rotifer fauna of South-East Asia: new and rare species from north-east Thailand. Hydrobiologia 313/314: 35- 45.

8. Sanoamuang, L. 1996. Lecane segersi n. sp. (Rotifera, Lecanidae) from Thailand. Hydrobiologia 329: 23-25.

9. Dumont, H. J., Reddy, Y. R. & Sanoamuang, L. 1996. Description of Phyllodiaptomus christineae n. sp. from Thailand, and distinction of two subgenera with in Phyllodiaptomus Kiefer, 1936 (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 323: 139-148.

10. Sanoamuang, L. & Segers, H. 1997. Additions to the Lecane fauna (Rotifera: Monogononta) of Thailand. International Review of Hydrobiology 82: 525-530.

11. Sanoamuang, L. 1998. Contributions to the knowledge of the Cladocera of North-East Thailand. Hydrobiologia 362: 45-53.

12. Reddy, Y. R., Sanoamuan, L. and Dumont, H. J. 1998. A note on the Diaptomidae of Thailand, including redescription of three species and description of a new species (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 361: 201-223.

13. Sanoamuang, L. 1998. Rotifera of some freshwater habitats in the floodplain of the River Nan, Northern Thailand. Hydrobiologia 387/388: 27-33.

14. Sanoamuang, L. 1999. Species composition and distribution of freshwater Calanoida and Cyclopoida (Copepoda) of north-east Thailand. In: Crustaceans and Biodiversity Crisis (F. R. Schram& J. C. V. Klein, eds.), Brill Academic Publishers, Leiden, vol. I: 217-230.

15. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 1999. New records of rotifers from Nakhon Ratchasima province, North-East Thailand, with a description of Lecane baimaii n. sp. Hydrobiologia 412: 95-101.

16. Reddy, Y. R., Sanoamuang, L. and Dumont, H. J. 2000. Amended delimitation of Mongolodiaptomus against Neodiaptomus and Allodiaptomus and redescription of the little known Mongolodiaptomus uenoi (Kikuchi, 1936) from Thailand (Copepoda: Calanoida: Diaptomidae). Hydrobiologia 418: 99-109.

17. Sanoamuang, L., Murugan, G., Weekers, P. H. H. & Dumont, H. J. 2000. Streptocephalus sirindhornae, new species of freshwater fairy shrimp (Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 20: 559-565.

18. Sanoamuang, L. 2001. Eodiaptomus phuphanensis n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida: Diaptomidae) from the Phuphan National Park, Thailand. International Review of Hydrobiololgy 86: 219-228.

19. Sanoamuang, L. 2001. Mongolodiaptomus dumonti n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Hydrobiologia 448: 41-52.

20. Sanoamuang, L. 2001. Distributions of three Eodiaptomus species (Copepoda: Calanoida) in Thailand, with a redescription of E. draconisignivomi Brehm, 1952. Hydrobiologia 453/454: 565-576.

21. Sanoamuang, L. & Yindee, W. 2001. A new species of Phyllodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from Northeast Thailand. Crustaceana 74: 435-448.

22. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 2001. The rotifer fauna of Lake Kud-Thing, a shallow lake in Nong Khai Province, Northeast Thailand. Hydrobiologia 446/447: 297-304.

23. Sanoamuang, L., Saengphan, N. & Murugan, G. 2002. First record of the family Thamnocephalidae (Crustacea: Anostraca) from Southeast Asia and description of a new species of Branchinella. Hydrobiologia 486: 63-69.

24. Sanoamuang, L. & Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82.

25. Segers, H., Kotethip, W. & Sanoamuang, L. 2004. Biodiversity of freshwater microfauna in the floodplain of the River Mun, northeast Thailand: the Rotifera monogononta. Hydrobiologia 515: 1-9.

26. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Ilyocryptus thailandensis sp. nov. (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae) from North Thailand. International Review of Hydrobiology 89 (2): 206-214.

27. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Comments on morphology of Nicsmirnovius eximius (Kiser, 1948) (Aloninae, Anomopoda, Cladocera) in Thailand, with description of its male. Hydrobiologia 519: 117-125.

28. Sanoamuang, L. 2004. Heliodiaptomus phuthaiorum n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from temporary ponds in Northeast Thailand. International Review of Hydrobiology 89: 392-406.

29. Sanoamuang, L. & Sivongxay, N. 2004. Description of Eodiaptomus phuvongi n. sp. (Copepoda, Calanoida) from Thailand and Laos. Crustaceana 77: 1223-1236.

30. Saengphan, N., Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 2005. The cyst hatching pattern of the Thai fairy shrimp, BranchinellathailandensisSanoamuang, Saengphan&Murugan, 2002 (Anostraca). Crustaceana 78(5): 513-523.

31. Kotov, A. A., Stifter, P. & Sanoamuang, L. 2005. Notes on the genus Ilyocryptus Sars, 1862 (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae). Ilyocryptusi sanensis sp. n. from North-East Thailand. Arthropoda Selecta 14 (3): 229-239.

32. Kotov, A. A., Maiphae, S. & Sanoamuang, L. 2005. Revision of Macrothrix paulensis-like species (Anomopoda, Cladocera, Branchiopoda) in Asia, and phylogeny of the paulensisgroup. Archivfuer Hydrobiologie Suppl. 151(3): 269-299.

33. Sanoamuang, L. & Teeramaethee, J. 2006. Phyllodiaptomus thailandicus, a new freshwater copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Crustaceana 79(4): 475-487.

34. Sanoamuang, L. & Saengphan, N. 2006. A new species of Streptocephalus fairy shrimp (Crustacea, Anostraca) with tetrahedral cysts from central Thailand. International Review of Hydrobiology 91(3): 250-256.

35. Alekseev, V. & Sanoamuang, L. 2006. Biodiversity of cyclopoid copepods in Thailand - with a description of Afrocyclop shenrii sp. n. Arthropoda Selecta 15(4): 277-290.

36. Sinev, A. Y., Nachai, S. & Sanoamuang, L. 2007. Occurrence of the Australian cladoceran Armatalona macrocopa (Sars, 1894) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) in Thailand. Invertebrate Zoology 4(1): 25-29.

37. Segers, H. & Sanoamuang, L. 2007. Note on a highly diverse rotifer assemblage (Rotifera: Monogononta) in a Laotian rice paddy and adjacent pond. International Review of Hydrobiology 92(6): 640-646.

38. Sinev, A. Y. & L. Sanoamuang, 2007. Alonasiamensis sp. n., a new species of Cladocera from South-East Asia, related to Alonadentifera (Sars, 1901) (Anomopoda: Chydoridae). Arthropoda Selecta 16(3): 143-150.

39. Proongkiat, I. & Sanoamuang, L. 2008. Description of Neodiaptomus siamensis, a new Diaptomid copepod (Copepoda, Calanoida) from temporary pools in Northern Thailand. Crustaceana 81(2): 177-189.

40. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Overview of Sididae (Crustacea: Cladocera: Ctenopoda) of Northeast and East Thailand, with description of a new species of the genus Diaphanosoma. Zootaxa 1682: 45-61.

41. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Diaphanosoma senegal Gauthier, 1951 (Crustacea: Cladocera: Sididae) in South-East Asia. Zootaxa 1695: 53-60.

42. Athibai, S. & Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of Hydrobiology 93(6): 690-699.

43. Chittapun, S., Pholpunthin, P. & Sanoamuang, L. 2009. Diversity and composition of zooplankton in rice fields during a crop cycle at PathumThani province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 31(3): 261-267.

44. Chullasorn, S., Yang, W.-X, Dahms, H-U., Kangtia, P., Holynska, M., Anansatitporn, W., Sanoamuang, L. & Hwang, J-S, 2009. Naupliar development of Eucyclops cf. serrulatus tropicalis, Euc. cf. spatulatus, and Ectocyclops medius Kiefer, 1930 (Copepoda, Cyclopidae). Zoological Studies 48(1): 12-32.

45. Brancelj, A., Watiroyram, S. & Sanoamuang, L. 2010. The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana 83(7): 779- 793.

46. Meas, S. & Sanoamuang, L. 2010. New records of rotifer fauna in the Cambodian Mekong River Basin. Cambodian Journal of Natural History 1: 48-62.

47. Sriputhorn, K. and L. Sanoamuang, 2011. Fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae) as live feed improve growth and carotenoid contents of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. International Journal of Zoological Research 7(2): 138-146.

48. Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O. and Sanoamuang. L. 2011. Clinical observations of black disease in fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae and Branchinella thailandensis, from Thailand and pathogen verification. Journal of Fish Diseases 34: 911–920

49. Dararat, W., Starkweather, L.P. and Sanoamuang. L. 2011. Life History of Three Fairy Shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology, 31(4):623-629.

50. Watiroyram, S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2012. A new Bryocyclops Kiefer (Crustracea: Copepoda: Cyclopoida) from Karstic caves in Thailand. The Raffles Bulletin of Zoology 60(1): 11-21

51. Dararat, W., Lomthaisong, K., and Sanoamuang, L. 2012. Biochemical composition of three species of fairy shrimp (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustracean Biology 32(1): 81-87

52. Plodsomboon, S., Maeda-Martinez, M. A., Obregon-Barboza, H. and Sanoamuang, L. 2012. Reproductive cycle and genitalia of the fairy shrimp Branchinellathailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Journal of Crustracean Biology 32(5): 711-726

53. Sornsupharp, S., Dahms, H.-U. andSanoamuang, L. 2012. Nutrient composition of fairy shrimp Streptocehalussirindhornaenauplii as live food growth performance of giant freshwater prawn postlarvae. Aquaculture Nutrition 19: 349-359.

54. Saejung, C., Hatai, K., Sanoamuang, L. 2013. Bath efficacy of sodium hypochlorite, oxyterracycline dehydrate and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp Bramchinellathailanddensis. Aguaculture Research, 45:1697-1705.

55. Rogers, D., C., Thaimuangphol, W., Sangphan, N., and Sanoamuang, L. 2013. Current knowledge of the South East Asian large branchiopod Crustac (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata, Cyclestherida). Journal of Limnology. 72(s2): 69-80.

56. Kotov, A., A., Van Damme, K., Bekker, I., E., Siboualipha, S., Silva-Briano, M., Ortiz, A., A., De La Rosa, G., A. and Sanoamuang, L. 2013. Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) of Vientiane province and municipality, Laos. Journal of Limnology. 72(s2): 81-108.

57. Boonyanusith, C., Brancelj. A., and Sanoamuang, L. 2013. First representatives of the genus Fierscyclops Karanovic, 2004 (Copepoda, Cyclopidae) from South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 275-289.

58. Brancelj. A., Boonyanusith, C., Watiroyrum, S. Sanoamuang, L. 2013. The groundwater-dwelling fauna of South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 327-344

59. Athibai. S., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Diversity and distribution of Brachionidae (Rotifera) in Thailand, with a key to the species. Journal of Limnology. 72(s2): 345-360.

60. Trinh Dang, M., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Rotifers from ThuyTien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Journal of Limnology. 72(s2): 345-360.

61. Brantner, J.S., Ott, D.W., Duff, R.J., Sanoamuang,L., Simhachalam, G.L., Babu, K.K.S. and Weeks, S.C. 2013. Androdioecy and hermaphroditism in five species of clam shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Spinicaudata) from India and Thailand. Invertebrate Biology 132(1): 27-37.

62. Sinev, Y., A., and Sanoamuang, L. 2013. Note on Pleuroxus (Picripleuroxus) quasidenticulatus (Smirnov,1996) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from South-East Asia and the East of Russia. Invertebrate Zoology 10(2): 269-280.

63. Korovchinsky, N. M. and Sanoamuang, L. 2013. Comparative investigation of Sididae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) of Northern and Western Thailand, with addition notes on Diaphanosoma senegalisanensis Korovchinsky et Sanoamuang, 2008. Arthropoda Selecta 22(3): 217-226.

64. Sornsupharp, B., Dahms, H.-U. and Sanoamuang, L. 2015. Effects of dried fairy shrimp Streptocephalus sirindhornae meal on pigmentation and carotenoid deposition in flowerhorn cichlid; Amphilophus citrinellus (Gunther, 1864) x Cichlasoma trimaculatum (Gunther, 1867). Aguaculture Research, 46: 173-184.

65. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. A new cave-dwelling copepod from northeastern Thailand (Cyclopoida: Cyclopidae). Raffles Bulletin of Zoology 63: 426–437.

66. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. Two new stygobiotic species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda:Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand. Zootaxa 3919 (1): 81–99.

67. Trinh Dang M., Segers, H. and Sanoamuang, L. 2015. Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Zootaxa 4018: 249-265.

68. Roger, D.C. and Sanoamuang, L. 2016. A new Theosbaena (Theosbaena: Halosbaenidae) from Thailand. Zootaxa 4109 (4): 471–478.

69. Roger, D.C., Saengphan, N., Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2016. The Lynceid clam shrimps (Branchiopoda: Laevicadata) of Thailand, with keys to the Eurasian species. Crustacean Biology 36(3): 384–392.

70. Roger, D.C., Dadseepai, P. and Sanoamuang, L. 2016. The Spinicaudatan clam shrimps (Bronchiopoda: Diplostraca) of Thailand. . Crustacean Biology 36(4): 567–575.

71. Tiang-Nga, S., Sinev, A.Y. and Sanoamuang, L. 2016. A new species of the genus Anthalona Van Damme, Sinev & Dumont, 2011 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from North-East Thailand. Zootaxa 4150 (1): 093-100.

72. Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2017. Optimal egg viability storage conditions in two commercial fairy shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Aquaculture Research 48: 5029–5040.

73. Chaoruangrit, L., Plodsomboon, S., Rogers, D.C. and Sanoamuang, L. 2017. Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 37(5): 579–587.

74. Thanakiattiwibun, C., Srisakultieaw, P., Athibai, S., Saengphan, N. and Sanoamuang, L. 2017. Comparative reproductive study of two Streptocephalus sirindhornae (Branchiopoda: Anostraca) populations and F1 hybrids: a laboratory study. Hydrobiologia 801(1):71-80.

75. Sinev, A.Y., Tiang-Nga, S. and Sanoamuang, L. 2017. New genus of Cladocera of subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from the Mekong River. Zootaxa 4276 (3): 416-426.

76. Karanovic, T., Koomput, K. and Sanoamuang, L. 2017. Two new Thermocyclops species (Copepoda, Cyclopoida) from Thailand, with notes on the genus phylogeny inferred from 18S and ITS sequences. Zoologischer Anzeiger 269: 26–47.

77. Watiroyram S., Sanoamuang, L. and Brancelj, A. 2017. Two new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from caves in southern Thailand and a key to the species of Southeast Asia. Zootaxa 4282 (3): 501–525.

78. Chaoruangrit, L., Tapaneeyaworawong, P., Powtongsook, S. and Sanoamuang, L. 2018. Alternative microalgal diets for cultivation of the fairy shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Aquaculture International 26:37–47

79. Watiroyram S. and Sanoamuang, L. 2018. A new species of Mongolodiaptomus Kiefer, 1938 from northeast Thailand and a key to the species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae). ZooKeys 710: 15–32.

80. Shu, S., Roger, D.C., Chen, X.Y. and Sanoamuang, L. 2018. Streptocephalus diversity in Myanmar, with description of a new species (Branchiopoda, Anostraca). ZooKeys 734: 1-12.

81. Boonyanusith, C., Sanoamuang, L. and Brancelj. A. 2017. A new genus and two new species of cave-dwelling cyclopoids (Crustacea, Copepoda) from the epikarst zone of Thailand and up-to-date keys to genera and subgenera of the Bryocyclops and Microcyclops groups. European Journal of Taxonomy 431: 1–30.

82. Saejung, C., Chaiyarat, A. and Sanoamuang, L. 2018. Effects of algae, yeast and photosynthetic bacteria diets on survival and growth performance in the fairy Streptocephalus sirindhornae (Brachiopoda, Anostraca). Crustaceana, 9(12): 1505-1522.

83. Boonmak, P., Liu, X., Ban, S. and Sanoamuang, L. 2018. Effect of different algal diet and carbon supplies on larval development, growth and survival in the freshwater copepod Mongolodiaptomus malaindosinensis (Copepoda: Calanoid). Plankton and Benthos Research,13 (4): 163-172.

84. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2018. Mongolodiaptomus mekongensis, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from temporary waters in the floodplain of the lower Mekong River Basin. Raffles Bulletin of Zoology, 66: 782–796.

85. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2019. Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos. Journal of Limnology. (Impress)

86. Sanoamuang, L., Boonyanusith, C. and Brancelj. A. 2019. A new genus and new species of stygobitic copepod (Crustacea:Copepoda: Cyclopoida) from Thien Duong Cave in Central Vietnam,with a redescription of Bryocyclops anninae (Menzel, 1926). Raffles Bulletin of Zoology, 67: 1–17.

87. Alonso, M., Neretina. N., A., Sanoamuang, L., Saengphan, N. and Kotov. A., A. 2019. A new species of Moina Baird, 1850 (Cladocera: Moinidae) from Thailand. Zootaxa. 4554 (1): 199–218.


ผลงานวิจัยลงที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ


1. Sanoamuang, L. & T. Rojanaburanon, 1982. Zooplankton in the Tha Chin Estuary. Proceedings of the Second National Seminar on Marine Science, National Research Council of Thailand. 428-442.

2. Sanoamuang, L. & P. Schaber, 1986. The summer situation of rotifers in a small eutrophicated Tyrolean lake (Schawardzsee bei Kitzbuhel), Austria. Journal of Science, Khon Kaen University 14: 175-184.

3. ประนอม จันทรโณทัย, ละออศรี เสนาะเมือง และพาณี วรรณนิธิกุล 2532. พืชและสัตว์ในเขตเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1: แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 17(2): 164-175.

4. ละออศรี เสนาะเมือง 2537. การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์. รายงานการวิจัย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ละออศรี เสนาะเมือง 2537. “ชีวภาพในลำน้ำ ในรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำพอง-ชี-มูลอันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ละออศรี เสนาะเมือง 2538. “นิเวศวิทยาทางน้ำ ในรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและบำบัดคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ละออศรี เสนาะเมือง 2539. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซรา และโคปีปอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. ละออศรี เสนาะเมือง 2540. “ทรัพยากรชีวภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. ละออศรี เสนาะเมือง และพิพัฒน์พงษ์ แคนลา 2542. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา). ใน: รายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 1-4. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. Work Press Printing กรุงเทพฯ.

10. ละออศรี เสนาะเมือง 2544. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย. ใน: รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2544, วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา คุ้มหอม (บรรณาธิการ). หน้า 1-16. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. บริษัทจิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพฯ.

11. วิราวรรณ โคตรทิพย์ และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโรติเฟอร์ในป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มน้ำมูล. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 115-128. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.

12. ศุจิภรณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าในเขตจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 129-139. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.

13. สุพัสตรา เหล็กจาน และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าในเขตจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 147-156. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.

14. จุฑามาส แสงอรุณ และละออศรี เสนาะเมือง. 2545. ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัย มข. 7(1): 14-25.

15. สุพัสตรา เหล็กจาน และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. การแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าและแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 47-60. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.

16. ศิริชัย ไฝทาคำ และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในบุ่งทามบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 61-66. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.

17. อินทิรา ปรุงเกียรติ ละออศรี เสนาะเมือง และปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์. 2546. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 18-25. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.

18. พรรณา วันซวง และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์และคาลานอยด์โคพีพอดในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 273-282. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.

19. ปริญดา ตั้งปัญญาพร และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. การแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าและแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 283-290. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.

20. สุปิยนิตย์ ไม้แพ, พรศิลป์ ผลพันธิน, ละออศรี เสนาะเมือง และ H. J. Dumont. 2547. ปัญหาทางอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนสัตว์อันดับอะโนโมโพดา (Order Anomopoda): กรณีศึกษาในสกุลอะโลนา (Genus Alona) จากตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ 3 (พิเศษ 1): 45-55.

21. ศุจิภรณ์ อธิบาย ละออศรี เสนาะเมือง และ H. Segers. 2548. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 5(2): 1-10.

22. พุทธพรรณี บุญมาก และละออศรี เสนาะเมือง. 2548. อิทธิพลของช่วงเวลาที่แช่ในน้ำและทำให้แห้งต่อความสามารถในการฟักไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธร. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 5(2): 47-52.

23. ละออศรี เสนาะเมือง และศิริชัย ไฝทาคำ. 2548. ความหลากหลายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในพื้นที่บุ่งทามบริเวณลุ่มน้ำมูล. วารสารวิจัย มข. 10(2): 106-113.

24. เนียน ศรีวงศ์ชัย และละออศรี เสนาะเมือง. 2548. ความหลากหลายของคาลานอยด์โคพีพอดในเขตภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 2(5): 2-3.

25. จิตรา ตีระเมธี อโนทัย ตรีวานิช และละออศรี เสนาะเมือง. 2549. ความหลากชนิดและความชุกชุมของโรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจัย มข. 11(3): 191-202.

26. ละออศรี เสนาะเมือง ภัทยา ภาคมฤค และวาสนา ศิริแสน. 2549. ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและอาร์ทีเมีย อาหารเสริมของปลาหมอสี. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 3(8): 2-3.

27. ประภัทศร ดาบสีพาย วาสนา ศิริแสน และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในประเทศกัมพูชา. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 4(1): 4-5.

28. ประภัทศร ดาบสีพาย และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ไรน้ำนางฟ้า... อาหารเร่งสีปลาสวยงาม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 4(3): 4-5.

29. พุทธพรรณี บุญมาก นุกูล แสงพันธุ์ และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ชีววิทยาและความดกไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย. วารสารวิจัย มข. 12(2): 125-131.

30. Sanoamuang, L. 2007. The rotifer communities of temporary waters in northeast Thailand. KKU Research Journal 12(3): 203-209.

31. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. อิทธิพลของความเค็มต่อการรอดชีวิตของนอเพลียสไรน้ำนางฟ้าไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ (Section T) 6 (พิเศษ 1): 165-173.

32. โฆษิต ศรีภูธร และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและยีสต์เป็นอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์ (Section T) 6 (พิเศษ 1): 369-375.

33. Meas, S. and L. Sanoamuang, 2008. Rotifers communities in the Cambodian Mekong River Basins. KKU Research Journal (GS) 8(2): 18-30.

34. ศุจิภรณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง. 2551. โรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทยกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 5(2): 10-11.

35. Saengphan, N. and L. Sanoamuang, 2009. Effect of food concentrations on growth and survival of the fairy shrimp Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan. Burapha Journal of Science Special Volume: 19-28.


ตำรา


1. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2. ละออศรี เสนาะเมือง 2538. “วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวถึงมอลลัสกา” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

3. Sanoamuang, L. 2001. Rotifera, volume 6: The genus Filinia Bory de St. Vincent (Monogononta, Trochosphaeridae). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing, 224-257.

4. ละออศรี เสนาะเมือง 2545. แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด : คาลานอยด์โคพีพอดในประเทศไทย ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ.ขอนแก่น. 1-159 หน้า.

5. นุกูล แสงพันธุ์ และละออศรี เสนาะเมือง 2547. “การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า” ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ.ขอนแก่น. 1-28 หน้า.บทความทางวิชาการที่สำคัญๆ


1. ละออศรี เสนาะเมือง 2525. “สัตว์โบราณที่มีชีวิตอยู่: ตอนหอยปากเป็ด” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 10: 133-118.

2. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่: ตอนแมงดาทะเล” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 11: 36-46.

3. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่: ตอนปลาซีลาแคนท์” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 11: 95-100.

4. ละออศรี เสนาะเมือง 2527. “สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับดาวทะเล” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 12: 95-100.

5. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: ปลาวาฬสีน้ำเงินและหมีแพนดา” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 14: 6-10.

6. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: แรดและพะยูน” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 14: 65-69.

7. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: ปลาบึกแห่ง

อื่น ๆ:
ประวัติการทำงาน

ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
- ศาสตราจารย์ ระดับ 10
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (2545-ปัจจุบัน)
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553-ปัจจุบัน)

สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ
2537 เลขานุการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537-2539 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537-2539 ประธานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2540-2541 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542-2543 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543-47 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548-2552 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550-2552 ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผลงานอื่น ๆ ที่สำคัญ
1 เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "IXth International Rotifer Symposium" during 16-23 January 2000, at Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand
2 เป็นผู้ประสานงานการประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2541 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
3 เป็น editor, Proceedings of the IXth International Rotifer Symposium ตีพิมพ์ใน Journal Hydrobiologia, volume 446-447 (1-395), 2001
4 เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 เป็นประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545-2550, 2553-ปัจจุบัน
6. เป็นบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. 2548-2550
7. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550-2552