ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ชื่อ-นามสกุล: ละออศรี เสนาะเมือง (La-orsri Sanoamuang)ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakcf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addycf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3 = 'la_orsri' + '@'; addycf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3 = addycf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3 + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_textcf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3 = 'la_orsri' + '@' + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloakcf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3').innerHTML += ''+addy_textcf34139ddc9169350e4e9619733e4fa3+''; , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f = '10icoc' + '@'; addy293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f = addy293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f = '10icoc' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f').innerHTML += ''+addy_text293418a7679fc48ec5e51993bf710d6f+''; การศึกษา: วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Ph.D. (Zoology), บทความและสิ่งตีพิมพ์:ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1. Sanoamuang, L. 1993. The effect of temperature on morphology, life history, and growth rate of Filinia terminalis (Plate) and Filinia cf. pejleri Hutchinson in culture. Freshwater Biology 30: 257-267. 2. Sanoamuang, L. 1993. Comparative studies on scanning electron microscopy of trophi of the genus Filinia Bory De St. Vincent (Rotifera). Hydrobiologia 264: 115-128 3. Sanoamuang, L. & McKenzie, J. C. 1993. A simplified method for preparing rotifer trophi for scanning electron microscopy. Hydrobiologia 250: 91-95. 4. Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 1993. Trans-Tasman variation in Australasian Filinia populations.Hydrobiologia 255/256: 455-462. 5. Sanoamuang, L. & Stout, V. M. 1993. New records of rotifers from the South Island lakes, New Zealand. Hydrobiologia 255/256: 481-490. 6. Segers, H. & Sanoamuang, L. 1994. Two more new species of Lecane (Rotifera, Monogononta) from Thailand. Belgian Journal of Zoology 124: 39-46. 7. Sanoamuang, L., Segers, H. & Dumont, H. J. 1995. Additions to the rotifer fauna of South-East Asia: new and rare species from north-east Thailand. Hydrobiologia 313/314: 35- 45. 8. Sanoamuang, L. 1996. Lecane segersi n. sp. (Rotifera, Lecanidae) from Thailand. Hydrobiologia 329: 23-25. 9. Dumont, H. J., Reddy, Y. R. & Sanoamuang, L. 1996. Description of Phyllodiaptomus christineae n. sp. from Thailand, and distinction of two subgenera with in Phyllodiaptomus Kiefer, 1936 (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 323: 139-148. 10. Sanoamuang, L. & Segers, H. 1997. Additions to the Lecane fauna (Rotifera: Monogononta) of Thailand. International Review of Hydrobiology 82: 525-530. 11. Sanoamuang, L. 1998. Contributions to the knowledge of the Cladocera of North-East Thailand. Hydrobiologia 362: 45-53. 12. Reddy, Y. R., Sanoamuan, L. and Dumont, H. J. 1998. A note on the Diaptomidae of Thailand, including redescription of three species and description of a new species (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 361: 201-223. 13. Sanoamuang, L. 1998. Rotifera of some freshwater habitats in the floodplain of the River Nan, Northern Thailand. Hydrobiologia 387/388: 27-33. 14. Sanoamuang, L. 1999. Species composition and distribution of freshwater Calanoida and Cyclopoida (Copepoda) of north-east Thailand. In: Crustaceans and Biodiversity Crisis (F. R. Schram& J. C. V. Klein, eds.), Brill Academic Publishers, Leiden, vol. I: 217-230. 15. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 1999. New records of rotifers from Nakhon Ratchasima province, North-East Thailand, with a description of Lecane baimaii n. sp. Hydrobiologia 412: 95-101. 16. Reddy, Y. R., Sanoamuang, L. and Dumont, H. J. 2000. Amended delimitation of Mongolodiaptomus against Neodiaptomus and Allodiaptomus and redescription of the little known Mongolodiaptomus uenoi (Kikuchi, 1936) from Thailand (Copepoda: Calanoida: Diaptomidae). Hydrobiologia 418: 99-109. 17. Sanoamuang, L., Murugan, G., Weekers, P. H. H. & Dumont, H. J. 2000. Streptocephalus sirindhornae, new species of freshwater fairy shrimp (Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 20: 559-565. 18. Sanoamuang, L. 2001. Eodiaptomus phuphanensis n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida: Diaptomidae) from the Phuphan National Park, Thailand. International Review of Hydrobiololgy 86: 219-228. 19. Sanoamuang, L. 2001. Mongolodiaptomus dumonti n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Hydrobiologia 448: 41-52. 20. Sanoamuang, L. 2001. Distributions of three Eodiaptomus species (Copepoda: Calanoida) in Thailand, with a redescription of E. draconisignivomi Brehm, 1952. Hydrobiologia 453/454: 565-576. 21. Sanoamuang, L. & Yindee, W. 2001. A new species of Phyllodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from Northeast Thailand. Crustaceana 74: 435-448. 22. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 2001. The rotifer fauna of Lake Kud-Thing, a shallow lake in Nong Khai Province, Northeast Thailand. Hydrobiologia 446/447: 297-304. 23. Sanoamuang, L., Saengphan, N. & Murugan, G. 2002. First record of the family Thamnocephalidae (Crustacea: Anostraca) from Southeast Asia and description of a new species of Branchinella. Hydrobiologia 486: 63-69. 24. Sanoamuang, L. & Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82. 25. Segers, H., Kotethip, W. & Sanoamuang, L. 2004. Biodiversity of freshwater microfauna in the floodplain of the River Mun, northeast Thailand: the Rotifera monogononta. Hydrobiologia 515: 1-9. 26. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Ilyocryptus thailandensis sp. nov. (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae) from North Thailand. International Review of Hydrobiology 89 (2): 206-214. 27. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Comments on morphology of Nicsmirnovius eximius (Kiser, 1948) (Aloninae, Anomopoda, Cladocera) in Thailand, with description of its male. Hydrobiologia 519: 117-125. 28. Sanoamuang, L. 2004. Heliodiaptomus phuthaiorum n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from temporary ponds in Northeast Thailand. International Review of Hydrobiology 89: 392-406. 29. Sanoamuang, L. & Sivongxay, N. 2004. Description of Eodiaptomus phuvongi n. sp. (Copepoda, Calanoida) from Thailand and Laos. Crustaceana 77: 1223-1236. 30. Saengphan, N., Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 2005. The cyst hatching pattern of the Thai fairy shrimp, BranchinellathailandensisSanoamuang, Saengphan&Murugan, 2002 (Anostraca). Crustaceana 78(5): 513-523. 31. Kotov, A. A., Stifter, P. & Sanoamuang, L. 2005. Notes on the genus Ilyocryptus Sars, 1862 (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae). Ilyocryptusi sanensis sp. n. from North-East Thailand. Arthropoda Selecta 14 (3): 229-239. 32. Kotov, A. A., Maiphae, S. & Sanoamuang, L. 2005. Revision of Macrothrix paulensis-like species (Anomopoda, Cladocera, Branchiopoda) in Asia, and phylogeny of the paulensisgroup. Archivfuer Hydrobiologie Suppl. 151(3): 269-299. 33. Sanoamuang, L. & Teeramaethee, J. 2006. Phyllodiaptomus thailandicus, a new freshwater copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Crustaceana 79(4): 475-487. 34. Sanoamuang, L. & Saengphan, N. 2006. A new species of Streptocephalus fairy shrimp (Crustacea, Anostraca) with tetrahedral cysts from central Thailand. International Review of Hydrobiology 91(3): 250-256. 35. Alekseev, V. & Sanoamuang, L. 2006. Biodiversity of cyclopoid copepods in Thailand - with a description of Afrocyclop shenrii sp. n. Arthropoda Selecta 15(4): 277-290. 36. Sinev, A. Y., Nachai, S. & Sanoamuang, L. 2007. Occurrence of the Australian cladoceran Armatalona macrocopa (Sars, 1894) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) in Thailand. Invertebrate Zoology 4(1): 25-29. 37. Segers, H. & Sanoamuang, L. 2007. Note on a highly diverse rotifer assemblage (Rotifera: Monogononta) in a Laotian rice paddy and adjacent pond. International Review of Hydrobiology 92(6): 640-646. 38. Sinev, A. Y. & L. Sanoamuang, 2007. Alonasiamensis sp. n., a new species of Cladocera from South-East Asia, related to Alonadentifera (Sars, 1901) (Anomopoda: Chydoridae). Arthropoda Selecta 16(3): 143-150. 39. Proongkiat, I. & Sanoamuang, L. 2008. Description of Neodiaptomus siamensis, a new Diaptomid copepod (Copepoda, Calanoida) from temporary pools in Northern Thailand. Crustaceana 81(2): 177-189. 40. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Overview of Sididae (Crustacea: Cladocera: Ctenopoda) of Northeast and East Thailand, with description of a new species of the genus Diaphanosoma. Zootaxa 1682: 45-61. 41. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Diaphanosoma senegal Gauthier, 1951 (Crustacea: Cladocera: Sididae) in South-East Asia. Zootaxa 1695: 53-60. 42. Athibai, S. & Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of Hydrobiology 93(6): 690-699. 43. Chittapun, S., Pholpunthin, P. & Sanoamuang, L. 2009. Diversity and composition of zooplankton in rice fields during a crop cycle at PathumThani province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 31(3): 261-267. 44. Chullasorn, S., Yang, W.-X, Dahms, H-U., Kangtia, P., Holynska, M., Anansatitporn, W., Sanoamuang, L. & Hwang, J-S, 2009. Naupliar development of Eucyclops cf. serrulatus tropicalis, Euc. cf. spatulatus, and Ectocyclops medius Kiefer, 1930 (Copepoda, Cyclopidae). Zoological Studies 48(1): 12-32. 45. Brancelj, A., Watiroyram, S. & Sanoamuang, L. 2010. The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana 83(7): 779- 793. 46. Meas, S. & Sanoamuang, L. 2010. New records of rotifer fauna in the Cambodian Mekong River Basin. Cambodian Journal of Natural History 1: 48-62. 47. Sriputhorn, K. and L. Sanoamuang, 2011. Fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae) as live feed improve growth and carotenoid contents of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. International Journal of Zoological Research 7(2): 138-146. 48. Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O. and Sanoamuang. L. 2011. Clinical observations of black disease in fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae and Branchinella thailandensis, from Thailand and pathogen verification. Journal of Fish Diseases 34: 911–920 49. Dararat, W., Starkweather, L.P. and Sanoamuang. L. 2011. Life History of Three Fairy Shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology, 31(4):623-629. 50. Watiroyram, S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2012. A new Bryocyclops Kiefer (Crustracea: Copepoda: Cyclopoida) from Karstic caves in Thailand. The Raffles Bulletin of Zoology 60(1): 11-21 51. Dararat, W., Lomthaisong, K., and Sanoamuang, L. 2012. Biochemical composition of three species of fairy shrimp (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustracean Biology 32(1): 81-87 52. Plodsomboon, S., Maeda-Martinez, M. A., Obregon-Barboza, H. and Sanoamuang, L. 2012. Reproductive cycle and genitalia of the fairy shrimp Branchinellathailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Journal of Crustracean Biology 32(5): 711-726 53. Sornsupharp, S., Dahms, H.-U. andSanoamuang, L. 2012. Nutrient composition of fairy shrimp Streptocehalussirindhornaenauplii as live food growth performance of giant freshwater prawn postlarvae. Aquaculture Nutrition 19: 349-359. 54. Saejung, C., Hatai, K., Sanoamuang, L. 2013. Bath efficacy of sodium hypochlorite, oxyterracycline dehydrate and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp Bramchinellathailanddensis. Aguaculture Research, 45:1697-1705. 55. Rogers, D., C., Thaimuangphol, W., Sangphan, N., and Sanoamuang, L. 2013. Current knowledge of the South East Asian large branchiopod Crustac (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata, Cyclestherida). Journal of Limnology. 72(s2): 69-80. 56. Kotov, A., A., Van Damme, K., Bekker, I., E., Siboualipha, S., Silva-Briano, M., Ortiz, A., A., De La Rosa, G., A. and Sanoamuang, L. 2013. Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) of Vientiane province and municipality, Laos. Journal of Limnology. 72(s2): 81-108. 57. Boonyanusith, C., Brancelj. A., and Sanoamuang, L. 2013. First representatives of the genus Fierscyclops Karanovic, 2004 (Copepoda, Cyclopidae) from South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 275-289. 58. Brancelj. A., Boonyanusith, C., Watiroyrum, S. Sanoamuang, L. 2013. The groundwater-dwelling fauna of South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 327-344 59. Athibai. S., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Diversity and distribution of Brachionidae (Rotifera) in Thailand, with a key to the species. Journal of Limnology. 72(s2): 345-360. 60. Trinh Dang, M., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Rotifers from ThuyTien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Journal of Limnology. 72(s2): 345-360. 61. Brantner, J.S., Ott, D.W., Duff, R.J., Sanoamuang,L., Simhachalam, G.L., Babu, K.K.S. and Weeks, S.C. 2013. Androdioecy and hermaphroditism in five species of clam shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Spinicaudata) from India and Thailand. Invertebrate Biology 132(1): 27-37. 62. Sinev, Y., A., and Sanoamuang, L. 2013. Note on Pleuroxus (Picripleuroxus) quasidenticulatus (Smirnov,1996) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from South-East Asia and the East of Russia. Invertebrate Zoology 10(2): 269-280. 63. Korovchinsky, N. M. and Sanoamuang, L. 2013. Comparative investigation of Sididae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) of Northern and Western Thailand, with addition notes on Diaphanosoma senegalisanensis Korovchinsky et Sanoamuang, 2008. Arthropoda Selecta 22(3): 217-226. 64. Sornsupharp, B., Dahms, H.-U. and Sanoamuang, L. 2015. Effects of dried fairy shrimp Streptocephalus sirindhornae meal on pigmentation and carotenoid deposition in flowerhorn cichlid; Amphilophus citrinellus (Gunther, 1864) x Cichlasoma trimaculatum (Gunther, 1867). Aguaculture Research, 46: 173-184. 65. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. A new cave-dwelling copepod from northeastern Thailand (Cyclopoida: Cyclopidae). Raffles Bulletin of Zoology 63: 426–437. 66. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. Two new stygobiotic species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda:Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand. Zootaxa 3919 (1): 81–99. 67. Trinh Dang M., Segers, H. and Sanoamuang, L. 2015. Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Zootaxa 4018: 249-265. 68. Roger, D.C. and Sanoamuang, L. 2016. A new Theosbaena (Theosbaena: Halosbaenidae) from Thailand. Zootaxa 4109 (4): 471–478. 69. Roger, D.C., Saengphan, N., Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2016. The Lynceid clam shrimps (Branchiopoda: Laevicadata) of Thailand, with keys to the Eurasian species. Crustacean Biology 36(3): 384–392. 70. Roger, D.C., Dadseepai, P. and Sanoamuang, L. 2016. The Spinicaudatan clam shrimps (Bronchiopoda: Diplostraca) of Thailand. . Crustacean Biology 36(4): 567–575. 71. Tiang-Nga, S., Sinev, A.Y. and Sanoamuang, L. 2016. A new species of the genus Anthalona Van Damme, Sinev & Dumont, 2011 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from North-East Thailand. Zootaxa 4150 (1): 093-100. 72. Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2017. Optimal egg viability storage conditions in two commercial fairy shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Aquaculture Research 48: 5029–5040. 73. Chaoruangrit, L., Plodsomboon, S., Rogers, D.C. and Sanoamuang, L. 2017. Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 37(5): 579–587. 74. Thanakiattiwibun, C., Srisakultieaw, P., Athibai, S., Saengphan, N. and Sanoamuang, L. 2017. Comparative reproductive study of two Streptocephalus sirindhornae (Branchiopoda: Anostraca) populations and F1 hybrids: a laboratory study. Hydrobiologia 801(1):71-80. 75. Sinev, A.Y., Tiang-Nga, S. and Sanoamuang, L. 2017. New genus of Cladocera of subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from the Mekong River. Zootaxa 4276 (3): 416-426. 76. Karanovic, T., Koomput, K. and Sanoamuang, L. 2017. Two new Thermocyclops species (Copepoda, Cyclopoida) from Thailand, with notes on the genus phylogeny inferred from 18S and ITS sequences. Zoologischer Anzeiger 269: 26–47. 77. Watiroyram S., Sanoamuang, L. and Brancelj, A. 2017. Two new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from caves in southern Thailand and a key to the species of Southeast Asia. Zootaxa 4282 (3): 501–525. 78. Chaoruangrit, L., Tapaneeyaworawong, P., Powtongsook, S. and Sanoamuang, L. 2018. Alternative microalgal diets for cultivation of the fairy shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Aquaculture International 26:37–47 79. Watiroyram S. and Sanoamuang, L. 2018. A new species of Mongolodiaptomus Kiefer, 1938 from northeast Thailand and a key to the species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae). ZooKeys 710: 15–32. 80. Shu, S., Roger, D.C., Chen, X.Y. and Sanoamuang, L. 2018. Streptocephalus diversity in Myanmar, with description of a new species (Branchiopoda, Anostraca). ZooKeys 734: 1-12. 81. Boonyanusith, C., Sanoamuang, L. and Brancelj. A. 2017. A new genus and two new species of cave-dwelling cyclopoids (Crustacea, Copepoda) from the epikarst zone of Thailand and up-to-date keys to genera and subgenera of the Bryocyclops and Microcyclops groups. European Journal of Taxonomy 431: 1–30. 82. Saejung, C., Chaiyarat, A. and Sanoamuang, L. 2018. Effects of algae, yeast and photosynthetic bacteria diets on survival and growth performance in the fairy Streptocephalus sirindhornae (Brachiopoda, Anostraca). Crustaceana, 9(12): 1505-1522. 83. Boonmak, P., Liu, X., Ban, S. and Sanoamuang, L. 2018. Effect of different algal diet and carbon supplies on larval development, growth and survival in the freshwater copepod Mongolodiaptomus malaindosinensis (Copepoda: Calanoid). Plankton and Benthos Research,13 (4): 163-172. 84. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2018. Mongolodiaptomus mekongensis, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from temporary waters in the floodplain of the lower Mekong River Basin. Raffles Bulletin of Zoology, 66: 782–796. 85. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2019. Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos. Journal of Limnology. (Impress) 86. Sanoamuang, L., Boonyanusith, C. and Brancelj. A. 2019. A new genus and new species of stygobitic copepod (Crustacea:Copepoda: Cyclopoida) from Thien Duong Cave in Central Vietnam,with a redescription of Bryocyclops anninae (Menzel, 1926). Raffles Bulletin of Zoology, 67: 1–17. 87. Alonso, M., Neretina. N., A., Sanoamuang, L., Saengphan, N. and Kotov. A., A. 2019. A new species of Moina Baird, 1850 (Cladocera: Moinidae) from Thailand. Zootaxa. 4554 (1): 199–218. ผลงานวิจัยลงที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1. Sanoamuang, L. & T. Rojanaburanon, 1982. Zooplankton in the Tha Chin Estuary. Proceedings of the Second National Seminar on Marine Science, National Research Council of Thailand. 428-442.2. Sanoamuang, L. & P. Schaber, 1986. The summer situation of rotifers in a small eutrophicated Tyrolean lake (Schawardzsee bei Kitzbuhel), Austria. Journal of Science, Khon Kaen University 14: 175-184.3. ประนอม จันทรโณทัย, ละออศรี เสนาะเมือง และพาณี วรรณนิธิกุล 2532. พืชและสัตว์ในเขตเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1: แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์, วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 17(2): 164-175.4. ละออศรี เสนาะเมือง 2537. การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ในเขตจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์. รายงานการวิจัย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น5. ละออศรี เสนาะเมือง 2537. “ชีวภาพในลำน้ำ ในรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูลำน้ำพอง-ชี-มูลอันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย” มหาวิทยาลัยขอนแก่น6. ละออศรี เสนาะเมือง 2538. “นิเวศวิทยาทางน้ำ ในรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูและบำบัดคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น7. ละออศรี เสนาะเมือง 2539. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซรา และโคปีปอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น8. ละออศรี เสนาะเมือง 2540. “ทรัพยากรชีวภาพ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น” มหาวิทยาลัยขอนแก่น9. ละออศรี เสนาะเมือง และพิพัฒน์พงษ์ แคนลา 2542. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย (โรติเฟรา). ใน: รายงานผลการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย. หน้า 1-4. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. Work Press Printing กรุงเทพฯ.10. ละออศรี เสนาะเมือง 2544. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย. ใน: รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2544, วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา คุ้มหอม (บรรณาธิการ). หน้า 1-16. จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. บริษัทจิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด กรุงเทพฯ.11. วิราวรรณ โคตรทิพย์ และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโรติเฟอร์ในป่าบุ่งป่าทามบริเวณลุ่มน้ำมูล. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 115-128. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.12. ศุจิภรณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าในเขตจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 129-139. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.13. สุพัสตรา เหล็กจาน และละออศรี เสนาะเมือง 2545. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าในเขตจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 147-156. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา ขอนแก่น.14. จุฑามาส แสงอรุณ และละออศรี เสนาะเมือง. 2545. ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดทิง จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัย มข. 7(1): 14-25.15. สุพัสตรา เหล็กจาน และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. การแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าและแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ด. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 47-60. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.16. ศิริชัย ไฝทาคำ และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในบุ่งทามบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 61-66. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.17. อินทิรา ปรุงเกียรติ ละออศรี เสนาะเมือง และปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์. 2546. ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของโคพีพอดกลุ่มคาลานอยด์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 18-25. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.18. พรรณา วันซวง และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์และคาลานอยด์โคพีพอดในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 273-282. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.19. ปริญดา ตั้งปัญญาพร และละออศรี เสนาะเมือง. 2546. การแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้าและแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนม. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. หน้า 283-290. จัดพิมพ์โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หจก.ขอนแก่นการพิมพ์ ขอนแก่น.20. สุปิยนิตย์ ไม้แพ, พรศิลป์ ผลพันธิน, ละออศรี เสนาะเมือง และ H. J. Dumont. 2547. ปัญหาทางอนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนสัตว์อันดับอะโนโมโพดา (Order Anomopoda): กรณีศึกษาในสกุลอะโลนา (Genus Alona) จากตัวอย่างในเขตพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ 3 (พิเศษ 1): 45-55.21. ศุจิภรณ์ อธิบาย ละออศรี เสนาะเมือง และ H. Segers. 2548. ความหลากชนิดของโรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทย. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 5(2): 1-10.22. พุทธพรรณี บุญมาก และละออศรี เสนาะเมือง. 2548. อิทธิพลของช่วงเวลาที่แช่ในน้ำและทำให้แห้งต่อความสามารถในการฟักไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธร. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 5(2): 47-52.23. ละออศรี เสนาะเมือง และศิริชัย ไฝทาคำ. 2548. ความหลากหลายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในพื้นที่บุ่งทามบริเวณลุ่มน้ำมูล. วารสารวิจัย มข. 10(2): 106-113.24. เนียน ศรีวงศ์ชัย และละออศรี เสนาะเมือง. 2548. ความหลากหลายของคาลานอยด์โคพีพอดในเขตภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 2(5): 2-3.25. จิตรา ตีระเมธี อโนทัย ตรีวานิช และละออศรี เสนาะเมือง. 2549. ความหลากชนิดและความชุกชุมของโรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิจัย มข. 11(3): 191-202.26. ละออศรี เสนาะเมือง ภัทยา ภาคมฤค และวาสนา ศิริแสน. 2549. ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและอาร์ทีเมีย อาหารเสริมของปลาหมอสี. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 3(8): 2-3.27. ประภัทศร ดาบสีพาย วาสนา ศิริแสน และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในประเทศกัมพูชา. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 4(1): 4-5.28. ประภัทศร ดาบสีพาย และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ไรน้ำนางฟ้า... อาหารเร่งสีปลาสวยงาม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 4(3): 4-5.29. พุทธพรรณี บุญมาก นุกูล แสงพันธุ์ และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. ชีววิทยาและความดกไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย. วารสารวิจัย มข. 12(2): 125-131.30. Sanoamuang, L. 2007. The rotifer communities of temporary waters in northeast Thailand. KKU Research Journal 12(3): 203-209.31. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. อิทธิพลของความเค็มต่อการรอดชีวิตของนอเพลียสไรน้ำนางฟ้าไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ (Section T) 6 (พิเศษ 1): 165-173.32. โฆษิต ศรีภูธร และละออศรี เสนาะเมือง. 2550. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและยีสต์เป็นอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์ (Section T) 6 (พิเศษ 1): 369-375.33. Meas, S. and L. Sanoamuang, 2008. Rotifers communities in the Cambodian Mekong River Basins. KKU Research Journal (GS) 8(2): 18-30.34. ศุจิภรณ์ อธิบาย และละออศรี เสนาะเมือง. 2551. โรติเฟอร์วงศ์ Brachionidae ในประเทศไทยกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม. จดหมายข่าวศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ 5(2): 10-11.35. Saengphan, N. and L. Sanoamuang, 2009. Effect of food concentrations on growth and survival of the fairy shrimp Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan. Burapha Journal of Science Special Volume: 19-28. ตำรา 1. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2. ละออศรี เสนาะเมือง 2538. “วิทยาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวถึงมอลลัสกา” ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.3. Sanoamuang, L. 2001. Rotifera, volume 6: The genus Filinia Bory de St. Vincent (Monogononta, Trochosphaeridae). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World. SPB Academic Publishing, 224-257.4. ละออศรี เสนาะเมือง 2545. แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด : คาลานอยด์โคพีพอดในประเทศไทย ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ.ขอนแก่น. 1-159 หน้า.5. นุกูล แสงพันธุ์ และละออศรี เสนาะเมือง 2547. “การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า” ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จ.ขอนแก่น. 1-28 หน้า. บทความทางวิชาการที่สำคัญๆ 1. ละออศรี เสนาะเมือง 2525. “สัตว์โบราณที่มีชีวิตอยู่: ตอนหอยปากเป็ด” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 10: 133-118.2. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่: ตอนแมงดาทะเล” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 11: 36-46.3. ละออศรี เสนาะเมือง 2526. “สัตว์โบราณที่ยังมีชีวิตอยู่: ตอนปลาซีลาแคนท์” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 11: 95-100.4. ละออศรี เสนาะเมือง 2527. “สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับดาวทะเล” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 12: 95-100.5. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: ปลาวาฬสีน้ำเงินและหมีแพนดา” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 14: 6-10.6. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: แรดและพะยูน” วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 14: 65-69.7. ละออศรี เสนาะเมือง 2529. “จวนจะสูญพันธุ์: ปลาบึกแห่ง อื่น ๆ:ประวัติการทำงานประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2520 ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่ง- ศาสตราจารย์ ระดับ 10- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ (2545-ปัจจุบัน)- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2553-ปัจจุบัน)สรุปตำแหน่งบริหารที่สำคัญ2537 เลขานุการภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2537-2539 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2537-2539 ประธานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2540-2541 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2542-2543 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น2543-47 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2545-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2548-2552 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น2550-2552 ประธานที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยผลงานอื่น ๆ ที่สำคัญ1 เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "IXth International Rotifer Symposium" during 16-23 January 2000, at Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand2 เป็นผู้ประสานงานการประชุมวิชาการประจำปี โครงการ BRT ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2541 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น3 เป็น editor, Proceedings of the IXth International Rotifer Symposium ตีพิมพ์ใน Journal Hydrobiologia, volume 446-447 (1-395), 20014 เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น5 เป็นประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2545-2550, 2553-ปัจจุบัน6. เป็นบรรณาธิการวารสารวิจัย มข. 2548-25507. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550-2552    

Publication  Sanoamuang, L. 1993. The effect of temperature on morphology, life history, and growth rate of Filinia terminalis (Plate) and Filinia cf. pejleri Hutchinson in culture. Freshwater Biology 30: 257-267. Sanoamuang, L. 1993. Comparative studies on scanning electron microscopy of trophi of the genus Filinia Bory De St. Vincent (Rotifera). Hydrobiologia 264: 115-128. Sanoamuang, L. & McKenzie, J. C. 1993. A simplified method for preparing rotifer trophi for scanning electron microscopy. Hydrobiologia 250: 91-95. Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 1993. Trans-Tasman variation in Australasian Filinia populations.Hydrobiologia 255/256: 455-462. Sanoamuang, L. & Stout, V. M. 1993. New records of rotifers from the South Island lakes, New Zealand. Hydrobiologia 255/256: 481-490. Segers, H. & Sanoamuang, L. 1994. Two more new species of Lecane (Rotifera, Monogononta) from Thailand. Belgian Journal of Zoology 124: 39-46. Sanoamuang, L., Segers, H. & Dumont, H. J. 1995. Additions to the rotifer fauna of South-East Asia: new and rare species from north-east Thailand. Hydrobiologia 313/314: 35- 45. Sanoamuang, L. 1996. Lecane segersi n. sp. (Rotifera, Lecanidae) from Thailand. Hydrobiologia 329: 23-25. Dumont, H. J., Reddy, Y. R. & Sanoamuang, L. 1996. Description of Phyllodiaptomus christineae n. sp. from Thailand, and distinction of two subgenera with in Phyllodiaptomus Kiefer, 1936 (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 323: 139-148. Sanoamuang, L. & Segers, H. 1997. Additions to the Lecane fauna (Rotifera: Monogononta) of Thailand. International Review of Hydrobiology 82: 525-530. Sanoamuang, L. 1998. Contributions to the knowledge of the Cladocera of North-East Thailand. Hydrobiologia 362: 45-53. Reddy, Y. R., Sanoamuan, L. and Dumont, H. J. 1998. A note on the Diaptomidae of Thailand, including redescription of three species and description of a new species (Copepoda, Calanoida). Hydrobiologia 361: 201-223. Sanoamuang, L. 1998. Rotifera of some freshwater habitats in the floodplain of the River Nan, Northern Thailand. Hydrobiologia 387/388: 27-33. Sanoamuang, L. 1999. Species composition and distribution of freshwater Calanoida and Cyclopoida (Copepoda) of north-east Thailand. In: Crustaceans and Biodiversity Crisis (F. R. Schram& J. C. V. Klein, eds.), Brill Academic Publishers, Leiden, vol. I: 217-230. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 1999. New records of rotifers from Nakhon Ratchasima province, North-East Thailand, with a description of Lecane baimaii n. sp. Hydrobiologia 412: 95-101. Reddy, Y. R., Sanoamuang, L. and Dumont, H. J. 2000. Amended delimitation of Mongolodiaptomus against Neodiaptomus and Allodiaptomus and redescription of the little known Mongolodiaptomus uenoi (Kikuchi, 1936) from Thailand (Copepoda: Calanoida: Diaptomidae). Hydrobiologia 418: 99-109. Sanoamuang, L., Murugan, G., Weekers, P. H. H. & Dumont, H. J. 2000. Streptocephalus sirindhornae, new species of freshwater fairy shrimp (Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 20: 559-565. Sanoamuang, L. 2001. Eodiaptomus phuphanensis n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida: Diaptomidae) from the Phuphan National Park, Thailand. International Review of Hydrobiololgy 86: 219-228. Sanoamuang, L. 2001. Mongolodiaptomus dumonti n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Hydrobiologia 448: 41-52. Sanoamuang, L. 2001. Distributions of three Eodiaptomus species (Copepoda: Calanoida) in Thailand, with a redescription of E. draconisignivomi Brehm, 1952. Hydrobiologia 453/454: 565-576. Sanoamuang, L. & Yindee, W. 2001. A new species of Phyllodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from Northeast Thailand. Crustaceana 74: 435-448. Sanoamuang, L. & Savatenalinton, S. 2001. The rotifer fauna of Lake Kud-Thing, a shallow lake in Nong Khai Province, Northeast Thailand. Hydrobiologia 446/447: 297-304. Sanoamuang, L., Saengphan, N. & Murugan, G. 2002. First record of the family Thamnocephalidae (Crustacea: Anostraca) from Southeast Asia and description of a new species of Branchinella. Hydrobiologia 486: 63-69. Sanoamuang, L. & Athibai, S. 2002. A new species of Neodiaptomus (Copepoda, Diaptomidae) from temporary waters in northeast Thailand. Hydrobiologia 489: 71-82. Segers, H., Kotethip, W. & Sanoamuang, L. 2004. Biodiversity of freshwater microfauna in the floodplain of the River Mun, northeast Thailand: the Rotifera monogononta. Hydrobiologia 515: 1-9. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Ilyocryptus thailandensis sp. nov. (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae) from North Thailand. International Review of Hydrobiology 89 (2): 206-214. Kotov, A. A. & Sanoamuang, L. 2004. Comments on morphology of Nicsmirnovius eximius (Kiser, 1948) (Aloninae, Anomopoda, Cladocera) in Thailand, with description of its male. Hydrobiologia 519: 117-125. Sanoamuang, L. 2004. Heliodiaptomus phuthaiorum n. sp., a new freshwater copepod (Calanoida, Diaptomidae) from temporary ponds in Northeast Thailand. International Review of Hydrobiology 89: 392-406. Sanoamuang, L. & Sivongxay, N. 2004. Description of Eodiaptomus phuvongi n. sp. (Copepoda, Calanoida) from Thailand and Laos. Crustaceana 77: 1223-1236. Saengphan, N., Shiel, R. J. & Sanoamuang, L. 2005. The cyst hatching pattern of the Thai fairy shrimp, BranchinellathailandensisSanoamuang, Saengphan&Murugan, 2002 (Anostraca). Crustaceana 78(5): 513-523. Kotov, A. A., Stifter, P. & Sanoamuang, L. 2005. Notes on the genus Ilyocryptus Sars, 1862 (Cladocera: Anomopoda: Ilyocryptidae). Ilyocryptusi sanensis sp. n. from North-East Thailand. Arthropoda Selecta 14 (3): 229-239. Kotov, A. A., Maiphae, S. & Sanoamuang, L. 2005. Revision of Macrothrix paulensis-like species (Anomopoda, Cladocera, Branchiopoda) in Asia, and phylogeny of the paulensisgroup. Archivfuer Hydrobiologie Suppl. 151(3): 269-299. Sanoamuang, L. & Teeramaethee, J. 2006. Phyllodiaptomus thailandicus, a new freshwater copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from Thailand. Crustaceana 79(4): 475-487. Sanoamuang, L. & Saengphan, N. 2006. A new species of Streptocephalus fairy shrimp (Crustacea, Anostraca) with tetrahedral cysts from central Thailand. International Review of Hydrobiology 91(3): 250-256. Alekseev, V. & Sanoamuang, L. 2006. Biodiversity of cyclopoid copepods in Thailand - with a description of Afrocyclop shenrii sp. n. Arthropoda Selecta 15(4): 277-290. Sinev, A. Y., Nachai, S. & Sanoamuang, L. 2007. Occurrence of the Australian cladoceran Armatalona macrocopa (Sars, 1894) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) in Thailand. Invertebrate Zoology 4(1): 25-29. Segers, H. & Sanoamuang, L. 2007. Note on a highly diverse rotifer assemblage (Rotifera: Monogononta) in a Laotian rice paddy and adjacent pond. International Review of Hydrobiology 92(6): 640-646. Sinev, A. Y. & L. Sanoamuang, 2007. Alonasiamensis sp. n., a new species of Cladocera from South-East Asia, related to Alonadentifera (Sars, 1901) (Anomopoda: Chydoridae). Arthropoda Selecta 16(3): 143-150. Proongkiat, I. & Sanoamuang, L. 2008. Description of Neodiaptomus siamensis, a new Diaptomid copepod (Copepoda, Calanoida) from temporary pools in Northern Thailand. Crustaceana 81(2): 177-189. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Overview of Sididae (Crustacea: Cladocera: Ctenopoda) of Northeast and East Thailand, with description of a new species of the genus Diaphanosoma. Zootaxa 1682: 45-61. Korovchinsky, N. M. & Sanoamuang, L. 2008. Diaphanosoma senegal Gauthier, 1951 (Crustacea: Cladocera: Sididae) in South-East Asia. Zootaxa 1695: 53-60. Athibai, S. & Sanoamuang, L. 2008. Effect of temperature on fecundity, life span and morphology of long- and short-spined clones of Brachionus caudatus f. apsteini (Rotifera). International Review of Hydrobiology 93(6): 690-699. Chittapun, S., Pholpunthin, P. & Sanoamuang, L. 2009. Diversity and composition of zooplankton in rice fields during a crop cycle at PathumThani province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 31(3): 261-267. Chullasorn, S., Yang, W.-X, Dahms, H-U., Kangtia, P., Holynska, M., Anansatitporn, W., Sanoamuang, L. & Hwang, J-S, 2009. Naupliar development of Eucyclops cf. serrulatus tropicalis, Euc. cf. spatulatus, and Ectocyclops medius Kiefer, 1930 (Copepoda, Cyclopidae). Zoological Studies 48(1): 12-32. Brancelj, A., Watiroyram, S. & Sanoamuang, L. 2010. The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana 83(7): 779- 793. Meas, S. & Sanoamuang, L. 2010. New records of rotifer fauna in the Cambodian Mekong River Basin. Cambodian Journal of Natural History 1: 48-62. Sriputhorn, K. and L. Sanoamuang, 2011. Fairy shrimp (Streptocephalus sirindhornae) as live feed improve growth and carotenoid contents of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. International Journal of Zoological Research 7(2): 138-146. Saejung, C., Hatai, K., Wada, S., Kurata, O. and Sanoamuang. L. 2011. Clinical observations of black disease in fairy shrimps, Streptocephalus sirindhornae and Branchinella thailandensis, from Thailand and pathogen verification. Journal of Fish Diseases 34: 911–920 Dararat, W., Starkweather, L.P. and Sanoamuang. L. 2011. Life History of Three Fairy Shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology, 31(4):623-629. Watiroyram, S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2012. A new Bryocyclops Kiefer (Crustracea: Copepoda: Cyclopoida) from Karstic caves in Thailand. The Raffles Bulletin of Zoology 60(1): 11-21 Dararat, W., Lomthaisong, K., and Sanoamuang, L. 2012. Biochemical composition of three species of fairy shrimp (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustracean Biology 32(1): 81-87 Plodsomboon, S., Maeda-Martinez, M. A., Obregon-Barboza, H. and Sanoamuang, L. 2012. Reproductive cycle and genitalia of the fairy shrimp Branchinellathailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Journal of Crustracean Biology 32(5): 711-726 Sornsupharp, S., Dahms, H.-U. andSanoamuang, L. 2012. Nutrient composition of fairy shrimp Streptocehalussirindhornaenauplii as live food growth performance of giant freshwater prawn postlarvae. Aquaculture Nutrition 19: 349-359. Saejung, C., Hatai, K., Sanoamuang, L. 2013. Bath efficacy of sodium hypochlorite, oxyterracycline dehydrate and chloramphenicol against bacterial black disease in fairy shrimp Bramchinellathailanddensis. Aguaculture Research, 45:1697-1705. Rogers, D., C., Thaimuangphol, W., Sangphan, N., and Sanoamuang, L. 2013. Current knowledge of the South East Asian large branchiopod Crustac (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata, Cyclestherida). Journal of Limnology. 72(s2): 69-80. Kotov, A., A., Van Damme, K., Bekker, I., E., Siboualipha, S., Silva-Briano, M., Ortiz, A., A., De La Rosa, G., A. and Sanoamuang, L. 2013. Cladocera (Crustacea: Branchiopoda) of Vientiane province and municipality, Laos. Journal of Limnology. 72(s2): 81-108. Boonyanusith, C., Brancelj. A., and Sanoamuang, L. 2013. First representatives of the genus Fierscyclops Karanovic, 2004 (Copepoda, Cyclopidae) from South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 275-289. Brancelj. A., Boonyanusith, C., Watiroyrum, S. Sanoamuang, L. 2013. The groundwater-dwelling fauna of South East Asia. Journal of Limnology. 72(s2): 327-344 Athibai. S., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Diversity and distribution of Brachionidae (Rotifera) in Thailand, with a key to the species. Journal of Limnology. 72(s2): 345-360. Trinh Dang, M., Sergers, H. and Sanoamuang, L. 2013. Rotifers from ThuyTien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta). Journal of Limnology. 72(s2): 345-360. Brantner, J.S., Ott, D.W., Duff, R.J., Sanoamuang,L., Simhachalam, G.L., Babu, K.K.S. and Weeks, S.C. 2013. Androdioecy and hermaphroditism in five species of clam shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Spinicaudata) from India and Thailand. Invertebrate Biology 132(1): 27-37. Sinev, Y., A., and Sanoamuang, L. 2013. Note on Pleuroxus (Picripleuroxus) quasidenticulatus (Smirnov,1996) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from South-East Asia and the East of Russia. Invertebrate Zoology 10(2): 269-280. Korovchinsky, N. M. and Sanoamuang, L. 2013. Comparative investigation of Sididae (Crustacea: Branchiopoda: Cladocera) of Northern and Western Thailand, with addition notes on Diaphanosoma senegalisanensis Korovchinsky et Sanoamuang, 2008. Arthropoda Selecta 22(3): 217-226. Sornsupharp, B., Dahms, H.-U. and Sanoamuang, L. 2015. Effects of dried fairy shrimp Streptocephalus sirindhornae meal on pigmentation and carotenoid deposition in flowerhorn cichlid; Amphilophus citrinellus (Gunther, 1864) x Cichlasoma trimaculatum (Gunther, 1867). Aguaculture Research, 46: 173-184. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. A new cave-dwelling copepod from northeastern Thailand (Cyclopoida: Cyclopidae). Raffles Bulletin of Zoology 63: 426–437. Watiroyram S., Brancelj, A. and Sanoamuang, L. 2015. Two new stygobiotic species of Elaphoidella (Crustacea: Copepoda:Harpacticoida) with comments on geographical distribution and ecology of harpacticoids from caves in Thailand. Zootaxa 3919 (1): 81–99. Trinh Dang M., Segers, H. and Sanoamuang, L. 2015. Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta). Zootaxa 4018: 249-265. Roger, D.C. and Sanoamuang, L. 2016. A new Theosbaena (Theosbaena: Halosbaenidae) from Thailand. Zootaxa 4109 (4): 471–478. Roger, D.C., Saengphan, N., Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2016. The Lynceid clam shrimps (Branchiopoda: Laevicadata) of Thailand, with keys to the Eurasian species. Crustacean Biology 36(3): 384–392. Roger, D.C., Dadseepai, P. and Sanoamuang, L. 2016. The Spinicaudatan clam shrimps (Bronchiopoda: Diplostraca) of Thailand. . Crustacean Biology 36(4): 567–575. Tiang-Nga, S., Sinev, A.Y. and Sanoamuang, L. 2016. A new species of the genus Anthalona Van Damme, Sinev & Dumont, 2011 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) from North-East Thailand. Zootaxa 4150 (1): 093-100. Thaimuangphol, W. and Sanoamuang, L. 2017. Optimal egg viability storage conditions in two commercial fairy shrimps (Crustacea: Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Aquaculture Research 48: 5029–5040. Chaoruangrit, L., Plodsomboon, S., Rogers, D.C. and Sanoamuang, L. 2017. Morphology of mandibles and food size in two fairy shrimps (Branchiopoda: Anostraca) from Thailand. Journal of Crustacean Biology 37(5): 579–587. Thanakiattiwibun, C., Srisakultieaw, P., Athibai, S., Saengphan, N. and Sanoamuang, L. 2017. Comparative reproductive study of two Streptocephalus sirindhornae (Branchiopoda: Anostraca) populations and F1 hybrids: a laboratory study. Hydrobiologia 801(1):71-80. Sinev, A.Y., Tiang-Nga, S. and Sanoamuang, L. 2017. New genus of Cladocera of subfamily Aloninae (Anomopoda: Chydoridae) from the Mekong River. Zootaxa 4276 (3): 416-426. Karanovic, T., Koomput, K. and Sanoamuang, L. 2017. Two new Thermocyclops species (Copepoda, Cyclopoida) from Thailand, with notes on the genus phylogeny inferred from 18S and ITS sequences. Zoologischer Anzeiger 269: 26–47. Watiroyram S., Sanoamuang, L. and Brancelj, A. 2017. Two new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from caves in southern Thailand and a key to the species of Southeast Asia. Zootaxa 4282 (3): 501–525. Chaoruangrit, L., Tapaneeyaworawong, P., Powtongsook, S. and Sanoamuang, L. 2018. Alternative microalgal diets for cultivation of the fairy shrimp Branchinella thailandensis (Branchiopoda: Anostraca). Aquaculture International 26:37–47 Watiroyram S. and Sanoamuang, L. 2018. A new species of Mongolodiaptomus Kiefer, 1938 from northeast Thailand and a key to the species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae). ZooKeys 710: 15–32. Shu, S.S., Roger, D.C., Chen, X.Y. and Sanoamuang, L. 2018. Streptocephalus diversity in Myanmar, with description of a new species (Branchiopoda, Anostraca). ZooKeys 734: 1-12. Boonyanusith, C., Sanoamuang, L. and Brancelj. A. 2017. A new genus and two new species of cave-dwelling cyclopoids (Crustacea, Copepoda) from the epikarst zone of Thailand and up-to-date keys to genera and subgenera of the Bryocyclops and Microcyclops groups. European Journal of Taxonomy 431: 1–30. Saejung, C., Chaiyarat, A. and Sanoamuang, L. 2018. Effects of algae, yeast and photosynthetic bacteria diets on survival and growth performance in the fairy Streptocephalus sirindhornae (Brachiopoda, Anostraca). Crustaceana, 9(12): 1505-1522. Boonmak, P., Liu, X., Ban, S. and Sanoamuang, L. 2018. Effect of different algal diet and carbon supplies on larval development, growth and survival in the freshwater copepod Mongolodiaptomus malaindosinensis (Copepoda: Calanoid). Plankton and Benthos Research,13 (4): 163-172. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2018. Mongolodiaptomus mekongensis, a new species of copepod (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) from temporary waters in the floodplain of the lower Mekong River Basin. Raffles Bulletin of Zoology, 66: 782–796. 85. Sanoamuang, L. and Watiroyram S. 2019. Allodiaptomus nongensis, a new diaptomid copepod (Copepoda: Calanoida) from a tributary of the Mekong River, with notes on its consumption by local people in Central Laos. Journal of Limnology. (Impress) Sanoamuang, L., Boonyanusith, C. and Brancelj. A. 2019. A new genus and new species of stygobitic copepod (Crustacea:Copepoda: Cyclopoida) from Thien Duong Cave in Central Vietnam,with a redescription of Bryocyclops anninae (Menzel, 1926). Raffles Bulletin of Zoology, 67: 1–17. Alonso, M., Neretina. N., A., Sanoamuang, L., Saengphan, N. and Kotov. A., A. 2019. A new species of Moina Baird, 1850 (Cladocera: Moinidae) from Thailand. Zootaxa. 4554 (1): 199–218.

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไฟโรจน์วงศ์     ดร.รุ่งนภา สมนาค   นางสาวสิริกมล พลายงาม                               

สมาชิกแพลงก์ตอนแลบ Taxo สามาชิกแมลงน้ำ