ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของจังหวัดขอนแก่น (Biodiversity of Khon Kaen)

        ที่อยู่  ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น  โทรศัพท์     043202879 โทรสาร    043202879 E-mail      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c = 'atrc' + '@'; addy84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c = addy84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_text84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c = 'atrc' + '@' + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloak84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c').innerHTML += ''+addy_text84980345ecd7e98bd697f26232c0e34c+'';  Applied Taxonomic research Center Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen  Tel.        (66)43202879 Fax        (66)43202879 E-mail     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d = 'atrc' + '@'; addy1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d = addy1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_text1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d = 'atrc' + '@' + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloak1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d').innerHTML += ''+addy_text1cc7018e9cd9499561d58b0da1b60b4d+'';    หรือ ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ตู้ปณ. 67 ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  Or Applied Taxonomic research Center P.O.box 67, P/O. KhonKaen University, Muang, Khon Kaen, Thailand 40002    

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The crustacean society mid-year meeting 2019