ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ของจังหวัดขอนแก่น (Biodiversity of Khon Kaen)

        ที่อยู่  ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น  โทรศัพท์     043202879 โทรสาร    043202879 E-mail      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb = 'atrc' + '@'; addy42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb = addy42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_text42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb = 'atrc' + '@' + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloak42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb').innerHTML += ''+addy_text42568e86f3c429ac32c2969c51a8f5cb+'';  Applied Taxonomic research Center Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen  Tel.        (66)43202879 Fax        (66)43202879 E-mail     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc = 'atrc' + '@'; addyc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc = addyc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th'; var addy_textc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc = 'atrc' + '@' + 'kku' + '.' + 'ac' + '.' + 'th';document.getElementById('cloakc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc').innerHTML += ''+addy_textc3b191c4132ab557f86d1412b2241ffc+'';    หรือ ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ ตู้ปณ. 67 ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  Or Applied Taxonomic research Center P.O.box 67, P/O. KhonKaen University, Muang, Khon Kaen, Thailand 40002    

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The crustacean society mid-year meeting 2019